ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานสอบสวน

ตามยุทธศาสตร์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อพนักงานสอบสวน จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญยิ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีการให้บริการของพนักงานสอบสวน ว่ามีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการ รวมไปถึงบุคลิกภาพพฤติกรรมของพนักงานสอบสวน ในสถานีตำรวจ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

Visitors: 1,179,057