ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ(กต.ตร.สภ.แม่สอด)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ(กต.ตร.สภ.แม่สอด)เพื่อร่วมปรึกษาหารือและรับฟังปัญหา สะท้อนจากประชาชน หรือข้อร้องเรียนของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการแจ้งข่าวสารด้านอาชญากรรมต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลนำมาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ(กต.ตร.สภ.แม่สอด)ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแต่ละสายงาน จำนวน 12 นาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก

Visitors: 1,177,051