บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทน.แม่สอดร่วมกับสภ.แม่สอด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และพันตำรวจเอกภูเบศ แสงอร่าม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบลและสร้างองค์ความรู้ในประชาชนเด็กและเยาวชนองค์กรรัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาในประชาชนเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

Visitors: 1,181,273